ការធានា

ក្រុមហ៊ុន YTO POWER ផ្គត់ផ្គង់ការធានារយៈពេល ២ ឆ្នាំឬ ៣០០០ ម៉ោងសម្រាប់ទីផ្សារនៅបរទេសយើងនឹងផ្គត់ផ្គង់អតិថិជនគ្រឿងបន្លាស់ដើម្បីជួសជុលម៉ាស៊ីនដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាគុណភាព។