ម៉ាស៊ីនហ្គាសធម្មជាតិ

ម៉ាស៊ីន YTO POWER ម៉ាស៊ីនស៊េរីទាំងអស់អាចបំលែងទៅជាម៉ាស៊ីនហ្គាសធម្មជាតិមានថាមពលចាប់ពី ១០ គីឡូវ៉ាត់ទៅ ៣០០kw ម៉ាស៊ីនមានល្បឿនពី ១៥០០ ម៉ោងក្នុងមួយម៉ោងដល់ ២២០០ ល្ងាចដោយមានម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង ៣ ៤ និង ៦ ។

សូមទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយើងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមអំពីម៉ាស៊ីនរបស់យើងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ារីន